Aktuelle Börsenpreise für Edelmetalle:

Goldpreis in Euro pro Kilo

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Silberpreis in Euro pro Kilo

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Platinpreis in Euro pro Kilo

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Palladiumpreis in Euro pro Kilo

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]